Stručnjak za upravno pravo: Tomašević nije smio ukinuti naknade roditeljima odgojiteljima
5. siječnja 2022.

“Ono što je iznimno važno s upravnopravnog i ustavnopravnog stanovišta, je činjenica da podzakonski općenormativni akti ne smiju imati povratno (retroaktivno djelovanje), već se primjenjuju samo na potencijalne buduće situacije. Stoga takvom novom odlukom Skupština grada Zagreba može jedino ukinuti ili izmijeniti pomoć za roditelje odgojitelje ubuduće”, ističe u osvrtu izv. prof. dr. sc. Marko Turudić, između ostalog, o zakonitosti izmjena Mjera roditelj odgojitelj, koju je ukinuo gradonačelnik Tomislav Tomašević.

> U ime obitelji i udruga roditelja odgojitelja: Očekujemo od ministra Malenice inspekcijski nadzor u Gradu Zagrebu

> Berbić Lacko: Roditelji odgojitelji sklopili su ugovor s Gradom, Tomašević to mora poštivati

> Dragić: Ne govori se da mjera roditelj odgojitelj čini samo 4 posto godišnjeg proračuna Zagreba

 Tomislav Tomašević i njegova većina u Skupštini grada Zagreba koju čine SDP, ekstremno lijeva Možemo i predstavnik srpske nacionalne manjine provela je, podsjetimo, protuzakonito i protuustavno ukidanje mjere roditelj odgojitelj. Odličnu demografsku mjeru koristi više od 5800 obitelji, te više od 21.000 djece. Od 2015. do 2019. jedino je Zagreb imao porast broja rođenih, za razliku od ostalih hrvatskih gradova.

Roditelji odgojitelji pravo na pomoć stekli su temeljem upravnog akta u koji Grad Zagreb ne može i ne smije intervenirati

Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Marko Turudić upozorava kako su njene izmjene u prosincu “problematične iz upravnopravnog, a barem djelomično i iz ustavnopravnog aspekta”. Izv. prof. dr. sc. Turudić smatra da korisnicima koji su ranije dobili pravo na novčanu isplatu ono nije moglo biti umanjeno ili oduzeto odlukom Skupštine. Smatra također da su roditelji odgojitelji pravo na pomoć stekli temeljem upravnog akta u koji Grad Zagreb ne može i ne smije intervenirati.

Podsjetimo, 9. prosinca 2021. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. Na taj način mijenjaju se pojedine odredbe Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja donesene dana 2. svibnja 2018. Time se de facto ukida mjera roditelj odgojitelj te stečena prava korisnika mjere.

Pobijanom Odlukom o izmjenama mijenja se iznos novčane pomoći na tek 1000,00 kuna neto. Dok je prema dosadašnjem uređenju iznos novčane pomoći odgovarao 65% prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba.

Inače, izv. prof. dr. sc. Marko Turudić nedavno je bio u fokusu javnosti nakon skandala sa zagrebačkom Dječjom bolnicom Srebrnjak. Naime profesor Turudić bio je jedan od onih koje je u Upravno vijeće bolnice izabrao tada novopečeni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Nakon što je prim. dr. sc. Darko Richter, nakon pritiska i medijskog huškanja objavio da se povlači iz postupka natjecanja za položaj ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, ostavku je podnijelo i četvero članova Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak koje je imenovao Tomašević, a jedan od njih bio je i Marko Turudić. Danas se profesor Turudić na svom blogu osvrnuo na Tomaševićevu spornu odluku ukidanja mjere roditelj odgojitelj.

> Richter: ‘Tomaševićevi su me tražili da ne sudjelujem na Hodu za život’

> Hrvatska udruga roditelja odgojitelja odbila nevjerojatan prijedlog Tomaševićeve zamjenice

“Podzakonski općenormativni akti ne smiju imati povratno (retroaktivno djelovanje), već se primjenjuju samo na potencijalne buduće situacije”

“Skupština Grada Zagreba 9. prosinca je usvojila Odluku o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. Navedenim izmjenama drastično se smanjuju prava roditelja odgojitelja propisana Odlukom iz 2018. Mislim da su navedene izmjene problematične sa upravnopravnog, a bar djelomično i sa ustavnopravnog aspekta. To posebno proizlazi iz pravne prirode odluka koje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne samouprave (JLPS), kao i pravne prirode ”zaključka” na temelju kojima su roditeljima odgojiteljima priznavana prava sukladno Odluci”, ističe prof. Turudić na svom blogu “Upravno pravo”.

Zatim citira Članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (ZLPRS) kojim su propisane ovlasti predstavničkih tijela (pa tako i Skupštine Grada Zagreba, te navodi:

“Citiranim člankom odluke Skupštine grada Zagreba nedvojbeno su određene kao opći akti, odnosno – sukladno teoriji upravnog prava – podzakonski općenormativni akti. Ono što je iznimno važno sa upravnopravnog i ustavnopravnog stanovišta, je činjenica da podzakonski općenormativni akti ne smiju imati povratno (retroaktivno djelovanje), već se primjenjuju samo na potencijalne buduće situacije. Stoga takvom novom odlukom Skupština grada Zagreba može jedino ukinuti ili izmijeniti pomoć za roditelje odgojitelje ubuduće, što je i učinjeno prošlo ljeto. Navedeno je propisano i člankom 90. stavkom 4. Ustava Republike Hrvatske;

Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje.

PRAVNA PRIRODA ZAKLJUČAKA

Člankom 6. Odluke propisano je sljedeće;

Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se gradskome upravnom tijelu nadležnom za provedbu mjera populacijske politike (u daljnjem tekstu: nadležno gradsko upravno tijelo).

Novčana pomoć ostvaruje se od prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Dokazi potrebni za rješavanje o novčanoj pomoći, dostavljaju se u izvorniku ili u preslici uz predočenje izvornika.

Nadležno gradsko upravno tijelo zaključkom odlučuje o novčanoj pomoći u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od roditelja za zajedničku djecu iz zajedničkog kućanstva.

Člankom 10. Odluke propisano je sljedeće;

Prigovor na zaključke iz članaka 6. i 7. ove odluke podnosi se gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka, preko nadležnoga gradskoga upravnog tijela.

Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna.

Iz navedenih članaka Odluke razvidno je da je donosioc imao namjeru iz postupka dodjele pomoći u potpunosti isključiti primjenu Zakona o općem upravnom postupku 6 (ZUP), pa tako posljedično i sudsku kontrolu odluka gradonačelnika od strane upravnih sudova.

Nažalost, ovo je relativno česta praksa na svim razinama primjenjivača ZUP-a. Smatram kako je takva praksa pogrešna i nezakonita, ali isto tako ne proizvodi željene učinke.

Naime, predmetnim ”zaključkom” odlučuje se o pravima podnositelja zahtjeva na temelju podzakonskog općenormativnog akta (Odluke) na autoritativan način, što ”zaključak” sigurno čini – upravnim aktom. Činjenica da je takav akt Odlukom pogrešno definiran kao ”zaključak 7nema i ne smije imati nikakve posljedice na stvarnu i suštinsku prirodu takvog akta, te na mogućnost sudske zaštite.

Ovo potvrđuje i Ustavni sud Republike Hrvatske (USUD), u svojim odlukama U-III-2042/2013 i U-III-2100/2014 od 19. svibnja 2020. 8Tako u odluci U-III-2100/2014 USUD navodi sljedeće;

Iz navedenog proizlazi da su odluke o prigovorima, koje donosi ministar, na Odluke o isplati i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za investicijske potpore za kapitalno ulaganje konačne. Stoga se čini da oko pitanja pravne naravi pojedinačnih akata koje je prethodno donosilo Ministarstvo (sada Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Republike Hrvatske; u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja, sukladno člancima 8. i 15. Zakona o poljoprivredi, “Narodne novine” broj 118/18.; u daljnjem tekstu: ZoP/18) u postupcima provedbe mjera poljoprivredne politike oko pitanja dopuštenosti pokretanja upravnog spora (ili korištenja nekog drugog oblika sudske zaštite) protiv takvih pojedinačnih akata postoji sustavni problem na zakonodavnoj razini kao i na razini sudske prakse pred upravnim/redovnim sudovima.

(…)

Ustavni sud ponavlja da sukladno Ustavu, u odnosu na sve pojedinačne akte javnopravnih tijela (neovisno o tome imaju li oni ili nemaju svojstvo upravnih ili kakvih drugih akata) mora biti osigurana sudska zaštita. Polazeći od navedenog, Ustavni sud utvrđuje da ovlaštenim strankama nije osigurana sudska zaštita protiv Odluke o isplati i/ili Odluke o odbijanju zahtjeva za investicijske potpore za kapitalno ulaganje kako u postupku pred nadležnim Visokim upravnim sudom tako i u postupku pred nadležnim redovnim sudovima. Naime, u postupku pred nadležnim upravnim sudovima stajalište je upravnih sudova da se ne radi o upravnom aktu. (…)

Dakle, svi korisnici su pravo korištenja pomoći dobili na temelju ”zaključka”, za koji smatram (a to potvrđuje i citirana praksa USUD-a) da ispunjava sva obilježja upravnog akta.

Čak i ako se ne složimo oko pravne prirode tih ”zaključaka”, nedvojbeno je kako USUD naglašava kako mora postojati mogućnost sudske zaštite, što znači da ti akti – obavezno stječu pravomoćnost. Kako su svi ti ”zaključci” u međuvremenu postali pravomoćni, korisnici pomoći su pravo na pomoć stekli na temelju pravomoćnog (upravnog) akta, u koje Grad Zagreb više ne može i ne smije intervenirati.

Zaključno, moram reći kako mislim da je mjera roditelj odgojitelj duboko problematična te da nikad nije ni trebala postojati. Ipak, ne može se pobjeći od činjenice da su korisnici do pomoći koju mjera pruža došli na zakonit način, te da je način na koji su im tako stečena prava oduzeta pravno problematičan“, zaključuje izv. prof. dr. sc. Marko Turudić na svom blogu.

Tomaševićevo ukidanje mjere protuzakonito i protuustavno

Podsjetimo, Odluka o izmjenama koju je donio gradonačelnik Tomislav Tomašević, čelnik ekstremno lijeve političke stranke Možemo, koja između ostalog promiče komunističkog i totalitarnog diktatora Tita, u potpunosti je protivna Ustavu i pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, na što je upozorila i udruga U ime obitelji.

Udruga U ime obitelji (UiO) i Hrvatska udruga roditelja odgojitelja (HURO) od Ministarstva pravosuđa i uprave očekuju da po hitnom postupku provede državni nadzor zakonitosti odluke zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, čelnika ekstremno lijeve Možemo, kojom povratno ukida mjeru roditelj odgojitelj, u interesu zaštite zakonskih prva građana RH koji žive u Zagrebu.

Odvjetnik Karlo Novosel podsjetio je da su djeca, očevi i majke osobe koje su pod posebnom zaštitom Ustava RH.

„Roditelje odgojitelje i više od 20 000 njihove djece gradonačelnik Tomašević kršenjem Ustava, Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dovodi u poziciju pravne, društvene i ekonomske nesigurnosti“, upozorio je odvjetnik Novosel.

„Ovi zakoni, baš kao i Ustav RH brane povratno djelovanje iliti „ukidanje unatrag“, traže poštovanje stečenih prava i priznaju legitimno očekivanje građana Zagreba i RH da će institucije na lokalnoj i nacionalnoj razini poštovati zakone i Ustav“, naglasio je odvjetnik Novosel.

Zahtjev Upravnom sudu u Zagrebu

„Nakon Nove godine više udruga i skupina građana, a u ime svih korisnika mjere predat će zahtjev Upravnom sudu u Zagrebu da ocijeni (ne)zakonitost odluke gradonačelnika Tomaševića kojom su oštećeni građani Zagreba koji su ujedno i građani Hrvatske. Istovremeno, očekujemo da ministar Malenica poduzme korake koji mu zakonski stoje na raspolaganju da bi se odmah zaštitila vladavina prava u RH“, najavila je Natalija Kanački, dr. med., članica Upravnog odbora U ime obitelji krajem prosinca na konferenciji za medije.

Budući da Grad Zagreb i Tomašević imaju pristup pravnom savjetu – može se zaključiti da su gradonačelnik Tomašević, Možemo i SDP jako dobro upoznati s Ustavom i zakonom Republike Hrvatske. I da su svjesno odlučili kršiti ih.

Postavlja se pitanje na koji način će gradonačelnik Tomašević i aktualna vlast snositi odgovornost kada se njihova odluka u sudskim procesima pobije te kada će grad Zagreb morati isplaćivati ne samo nadoknadu roditeljima odgojiteljima, već i sve sudske troškove.

Izvor: narod.hr

Udruga u ime obitelji

Rad udruge “U ime obitelji” možete podržati svojom donacijom.

Udruga U ime obitelji okuplja aktivne građane u promicanju i obrani ljudskih prava, demokracije i temeljnih vrijednosti naše civilizacije. Svojim djelovanjem – zagovaranjem, zahtjevima, peticijama potičemo one koji su na vlasti da poštuju ljudsko dostojanstvo i prava pojedinca.

Udruga U ime obitelji osnovana je u svibnju 2013. tijekom referendumskog procesa prikupljanja potpisa za ustavnu zaštitu braka. Od svog osnutka, kontinuirano djeluje u svrhu osnaživanja braka i obitelji, civilnog društva, zaštite života od začeća do prirodne smrti, zaštite najboljeg interesa djeteta, zagovara neradnu nedjelju, slobodu medija, borbu protiv korupcije te demokratizaciju izbornog sustava u Hrvatskoj. Naša misija je društvenim zagovaranjem aktivno sudjelovati u osnaživanju braka i obitelji te izgradnji demokratskog društva.

 

Pratite nas

#Prethodni članak
Sljedeći članak$

Damir Fekeža